اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های ذیل سیستم جدید رتب ومعاش را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم...
شماره عنوان بست بست تعداد ریاست مربوطه 1 امر ارتباط خارجه ۳ 1 ریاست دفتر مقام...
Jul 27, 2015 Aug 15, 2015
خانه سامان
عنوان وظیفه : خانه سامان وزارت / اداره : وزارت امور سرحدات وقبائیل موقعیت : کابل بخش : ریاست تعلیم وتربیه. بست : (7 ) گزارش به: رئیس تعلیم وتربیه. گزارش از: ندارد...
Jul 25, 2015 Aug 03, 2015
چایدار معین مسلکی
عنوان وظیفه : چایدار معین مسلکی وزارت ویااداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل بخش : ریاست دفترمقام وزارت بست : 8 گزارشدهی به : معین مسلکی گزارشگیری از : ندارد کود :...
Jul 22, 2015 Aug 10, 2015
آشپز معین مسلکی
عنوان وظیفه : آشپز معین مسلکی وزارت/اداره : امورسرحدات قبایل موقعیت : کابل بخش : ریاست دفتر مقام وزارت بست : 7 گزارشدهی به : معین مسلکی گزارشگیری از: ندارد کود :...
Jul 22, 2015 Aug 10, 2015
کارشناس معیار سازی اجناس .
عنوان وظیفه : کارشناس معیار سازی اجناس . وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات قبائیل . موقعیت : کابل. بخش : ریاست تهیه وتدارکات / معینیت مالی واداری. بست : 4 گزارش به : رئیس...
Jul 22, 2015 Jul 31, 2015