اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیرعمومی دیتابیس و سوانح
عنوان وظیفه : مدیرعمومی دیتابیس و سوانح وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : ریاست منابع بشری /معینیت مالی واداری . بست : ۴ گزارش به : امریت...
Jun 14, 2015 Jun 24, 2015
وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های ذیل سیستم جدید رتب ومعاش را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم
شماره عنوان بست بست تعداد ریاست مربوطه 1 مدیریت عمومی اسناد وارتباط ۴ 1 دفتر مقام وزارت...
Jun 07, 2015 Jul 16, 2015