اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیریت عمومی قسم چهارم وپنجم
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی قسم چهارم وپنجم اعلان مجدد وزارت/اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل بخش : ریاست امورجرګه ها و هماهنګی امور...
Sep 23, 2014 Oct 04, 2014
مدیر توحید گزارشات
عنوان وظیفه : مدیر توحید گزارشات وزارت و یا اداره : امور سرحدات وقبائیل موقعیت : کابل بخش : ریاست ارتباط ولایات بست : 5 گزارش به : رئیس ارتباط با ولایات گزارش از : مامور توحید...
Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
جنراتور کار
عنوان وظیفه : جنراتور کار وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات اقوام وقبایل موقعیت : کابل. بخش : لیسه خوشحال خان نمبر دوم /ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به...
Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
دوبی
عنوان وظیفه : دوبی وزارت ویا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل . موقعیت : کابل بخش : امریت لیسه رحمان بابا /ریاست تعلیم وتربیه بست : 7/ 5/بست گزارش به : امر لیسه. گزارش از : ندارد کود : 322 - 318-012-...
Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : دوبی
وزارت ویا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل . موقعیت : کابل بخش : امریت لیسه خوشحالخان نمبردوم /ریاست تعلیم وتربیه بست : 7/ 5/بست گزارش به : امر لیسه. گزارش از : ندارد کود : 322 - 318-012- 90-46 هدف وظیفه...
Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : خانه سامان معینیت فنی ،مسلکی
وزارت ویااداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل بخش : معینیت فنی ومسلکی بست : 7 گزارشدهی به : معین فنی ومسلکی گزارشگیری از : ندارد کود : 46-90-01-050 هدف وظيفه : حفظ ، تنظیم ونگهداری...
Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : امر بر
عنوان وظیفه : امر بر وزارت / اداره : وزارت امور سرحدات و قبائیل موقعیت : کابل بخش : مدیریت اجرائیه / ریا ست مالی وحسابی بست : ( 8 ) گزارشدهی به : مدیر اجرائیه گزارشگیری از: ندارد کود :...
Sep 22, 2014 Sep 04, 2014
عنوان وظیفه : نلدوان
وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به : مدیر حفظ ومراقبت گزارش از : ...
Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : متعمد جنسی
عنوان وظیفه : متعمد جنسی وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه رحمان بابا /ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به : ...
Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
عنوان وظیفه : محافظ (شب باش)
وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۸ ( سه بست ) گزارش به : مدیرحفظ ومراقبت گزارش از : ...
Sep 22, 2014 Oct 04, 2014
صفحه 1 از 2
قبل12بعد