اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
وزارت امورسرحدات وقبایل به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های ذیل سیستم جدید رتب ومعاش را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروس
شماره عنوان بست بست تعداد ریاست مربوطه ۱ آمریت اسناد...
May 18, 2015 Jun 06, 2015
باغبان
عنوان وظیفه : باغبان وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر یک /ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ ( دو بست ) گزارش...
May 13, 2015 May 20, 2015
جنراتور کار
عنوان وظیفه : جنراتور کار وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : لیسه خوشحال خان نمبر یک /ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به : ...
May 13, 2015 May 20, 2015
ملازم تدریسی
عنوان وظیفه : ملازم...
May 13, 2015 May 20, 2015
خاکروب
عنوان وظیفه : خاکروب وزارت و یا اداره : امور سرحدات و قبایل موقعیت : کابل بخش : ریاست تعلیم وتربیه (آمریت لیسه عالی خوشحالخان نمبر یک) بست : 8 (یک بست ) گزارش به : مامور حفظ و مراقبت ...
May 13, 2015 May 20, 2015
نلدوان
عنوان وظیفه : نلدوان وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به : ...
May 13, 2015 May 20, 2015
محافظ (شب باش)
عنوان وظیفه : محافظ (شب باش) وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۸ ( یک بست ) گزارش به : ...
May 13, 2015 May 20, 2015
ملازم لیلیه
عنوان وظیفه : ملازم لیلیه وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۸ ( یک بست ) گزارش به : ...
May 13, 2015 May 20, 2015
سلمان
عنوان وظیفه : سلمان وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل. بخش : امریت لیسه خوشحال خان نمبر دو/ریاست تعلیم وتربیه. بست : ۷ گزارش به : ...
May 12, 2015 May 20, 2015
دوبی
عنوان وظیفه : دوبی وزارت ویا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل . موقعیت : کابل بخش : امریت لیسه خوشحالخان نمبر دوم/ریاست تعلیم وتربیه بست : 7/ یک/بست گزارش به : امر لیسه. گزارش از : ندارد کود :...
May 12, 2015 May 20, 2015
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد