اعلانات کار یابی 104 بست وزارت امور سرحدات، اقوام وقبایل

وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف  عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های ذیل سیستم جدید رتب ومعاش را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قرار دهند.

شماره  عنوان بست ریاست مربوطه بست  تعداد اعلانات بار اول
1 ماموراسنادعادی ریاست دفتر مقام  6 1 اعلان 
2 مدیرعمومی پذیرش وعرایض ریاست دفتر مقام  4 1 اعلان 
3 مدیرپذیرش ریاست دفتر مقام  5 1 اعلان 
4 مامورپذیرش ریاست دفتر مقام  6 1 اعلان 
5 سکرترمعین سیاسی  ریاست دفتر مقام  4 1 اعلان 
6 مفتش مالی وحسابی ولایات ریاست تفتیش داخلی  4 1 اعلان 
7 مفتش مالی وحسابی ولایات ریاست تفتیش داخلی  4 1 اعلان 
8 مامور ثبت تخصیصات برنامه ها ریاست مالی و حسابی  6 1 اعلان 
9 مامور عواید ریاست مالی و حسابی  6 1 اعلان 
10 مامور معاشات ریاست مالی و حسابی  6 1 اعلان 
11 مدیر عمومی تخصیصات مرکزی  ریاست مالی و حسابی  4 1 اعلان 
12 مدیرعمومی تخصیصات ولایتی ریاست مالی و حسابی  4 1 اعلان 
13 مدیرتخصیصات ولایتی  ریاست مالی و حسابی  5 1 اعلان 
14 مدیر اجرائیه ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان 
15 کارشناس معیار سازی ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  4 1 اعلان 
16 مدیر پلانگذاری تهیه وتدارکات ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان 
17 مدیر افرگیری  تدارکات  ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان 
18 مامور افرگیری  تدارکات  ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  6 1 اعلان 
19 مدیر عمومی قرارداده ها ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  4 1 اعلان 
20 مدیر قرارداده ها ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان 
21 مامور قرارداد ها ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  6 1 اعلان 
22 مدیر عمومی ترانسپورت ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  4 1 اعلان
23 مدیر تخنیک ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان
24 مدیر املاک ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان
25 مامور ثبت و حفظ اسناد جایداد ها ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  6 1 اعلان 
26 مامور نظارت و مراقبت جایداد ها ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  6 1 اعلان 
27 مدیر حفظ و مراقبت ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان 
28 مامور سر سبزی ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  6 1 اعلان 
29 مامور حفظ و مراقبت ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  6 1 اعلان
30 مامور کلوپ و طعام خانه ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  6 1 اعلان
31 مدیر محاسبه جنسی ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان
32 مدیر دیپو ها ریاست تهیه ،تداکارت و خدمات  5 1 اعلان
33 مدیر عمومی شبکه امریت تکنالوژی معلوماتی  4 1 اعلان
34 انجنیربرق ریاست پلان و پالیسی  4 1 اعلان 
35 انجینر آبرسانی ریاست پلان و پالیسی  4 1 اعلان 
36 کارشناس برنامه های  حمایوی ریاست پلان و پالیسی  4 1 اعلان 
37 کارشناس برنامه مصوًنیت اجتماعی ریاست پلان و پالیسی  4 1 اعلان 
38 مدیرتحلیل پلان ریاست پلان و پالیسی  5 1 اعلان 
39 مدیراحصائیه ریاست پلان و پالیسی  5 1 اعلان 
40 محقق امور ساحات مرکزی ریاست تحقیق و مطلعات  4 1 اعلان 
41 محقق امور ساحات مرکزی ریاست تحقیق و مطلعات  4 1 اعلان 
42 مدیر کتا بخانه ریاست تحقیق و مطلعات  5 1 اعلان 
43 مدیر ارتباط خارجی ریاست ارتباط عامه 5 1 اعلان 
44 خبر نگار مجله غرجستان ریاست ارتباط عامه 5 1 اعلان 
45 مدیر تصحیح جریده تارا ریاست ارتباط عامه 5 1 اعلان 
46 کارشناس جذب متعلمین ولایات وولسوالی ها ریاست تعلیم و تربیه  4 1 اعلان 
47 مدیر جذب متعلمین ولایات وولسوالی ها  ریاست تعلیم و تربیه  5 1 اعلان 
48 مسول انسجام امور لیسه خوشحال خان نمبر (1) ریاست تعلیم و تربیه  4 1 اعلان 
49 مدیر لیلیه  امریت لیسه عالی رحمن بابا  5 1 اعلان
50 لابرانت کلنیک امریت خوشخال خان نمبر (1) 5 1 اعلان
51 لابرانت کلنیک امریت خوشخال خان نمبر (1) 5 1 اعلان
52 لابرانت کلنیک امریت خوشخال خان نمبر (1) 5 1 اعلان 
53 مدیرحفظ ومراقبت امریت خوشخال خان نمبر (1) 5 1 اعلان 
54 مدیرلیلیه امریت خوشخال خان نمبر (1) 5 1 اعلان 
55 داکترداخله کلینیک امریت خوشخال خان نمبر (1) 4 1 اعلان 
56 معاون داکترداخله کلینیک امریت خوشخال خان نمبر (1) 5 1 اعلان 
57 ملاامام امریت خوشخال خان نمبر (1) 5 1 اعلان 
58 مدیرلیله امریت خوشخال خان نمبر (2) 5 1 اعلان 
59 نرس کلینیک امریت خوشخال خان نمبر (2) 5 1 اعلان 
60 داکترداخله کلینیک امریت رحمن بابا  4 1 اعلان 
61 مدیر اجرائیه ریاست تشریفات  5 1 اعلان 
62 مدیر پذیرایی مهمانخانه نمبر 1 ریاست تشریفات  5 1 اعلان 
63 مدیر پذیرایی مهمانخانه نمبر 2-3 ریاست تشریفات  5 1 اعلان 
64 مدیر کلوپ مهمانخانه نمبر 1 ریاست تشریفات  5 1 اعلان 
65 مدیر جنسی مهمانخانه ها ریاست تشریفات  5 1 اعلان 
66 مدیراجرائیه ریاست ارتباط با ولایات  5 1 اعلان 
67 مدیرتوحید ګزارشات ریاست ارتباط با ولایات  5 1 اعلان 
68 مامورتوحید ګزارشات ریاست ارتباط با ولایات  6 1 اعلان 
69 مدیرعمومی ارتباط حوزه مرکز ریاست ارتباط با ولایات  4 1 اعلان 
70 مدیرارتباط حوزه مرکز ریاست ارتباط با ولایات  5 1 اعلان 
71 مدیرعمومی ارتباط حوزه شمال ریاست ارتباط با ولایات  4 1 اعلان 
72 مدیر ارتباط حوزه شمال ریاست ارتباط با ولایات  5 1 اعلان 
73 مدیرعمومی ارتباط حوزه جنوب شرق ریاست ارتباط با ولایات  4 1 اعلان 
74 مدیر ارتباط حوزه جنوب شرق ریاست ارتباط با ولایات  5 1 اعلان 
75 مدیر عمومی حوزه جنوب غرب  ریاست ارتباط با ولایات  4 1 اعلان 
76 مدیرارتباط حوزه جنوب غرب ریاست ارتباط با ولایات  5 1 اعلان 
77 مدیر تنظیم جرگه ها ریاست امور جرگه ها  5 1 اعلان 
78 مامور تنظیم جرگه ها ریاست امور جرگه ها  6 1 اعلان 
79 مامور قسم اول ریاست امور جرگه ها  6 1 اعلان 
80 مدیر قسم دوم ریاست امور جرگه ها  5 1 اعلان 
81 مامورقسم دوم ریاست امور جرگه ها  6 1 اعلان 
82 مامور قسم سوم ریاست امور جرگه ها  6 1 اعلان 
83 مدیر قسم چهارم ریاست امور جرگه ها  5 1 اعلان 
84 مدیر عمومی جنسی کلوپ و مهماخانه ها ریاست تشریفات  4 1 اعلان 
85 مدیر ترتیب کارت های قبائیل ریاست امور جرگه ها  5 1 اعلان 
86 سکرتر مقام وزارت  ریاست دفتر مقام  3 1 اعلان 
87 دریور مقام  ریاست دفتر مقام  7 1 اعلان 
88 دریور تقیبی مقام  ریاست دفتر مقام  7 1 اعلان 
89 دریور معین فنی ،مسلکی و سرحدات  ریاست دفتر مقام  7 1 اعلان 
90 امربر طرح و توسعه پالیسی ها  ریاست پلان و پالیسی  8 1 اعلان 
91 دریور  ریاست تعلیم و تربیه  7 1 اعلان 
92 کارشناس اطمینان از کیفیت  ریاست تفتیش داخلی  4 1 اعلان 
93 اشپز  امریت خوشحال خان نمبر (1)  7 1 اعلان 
94 امربر مدیریت عمومی تدریسی  امریت خوشحال خان نمبر (2)  8 1 اعلان 
95 چایدار  امریت لیسه عالی رحمن بابا  8 1 اعلان 
96 امربر مشاوریت  ریاست دفتر مقام  8 1 اعلان 
97 مدیر استخدام کارکنان ولایتی بست های (3الی 6) ریاست منا بع بشری  5 1 اعلان 
98 دریور ریاست فنی ،مسلکی و سرحدات  ریاست فنی ،مسلکی و سرحدات  7 1 اعلان 
99 مدیر عمومی ارشیف  ریاست دفتر مقام  4 1 اعلان 
100 انجنیر براوردی  ریاست پلان و پالیسی  4 1 اعلان 
101 مسول انسجام امور لیسه رحمن بابا  ریاست تعلیم و تربیه  4 1 اعلان 
102 مامور قسم چهارم  ریاست امور جرگه ها  6 1 اعلان 
103 مدیر ثبت و توزیع کارت ها ی قبایل  ریاست امور جرگه ها  5 1 اعلان 
104 کارشناس پلانگذاری گزارش گیری  امریت جندر  4 1 اعلان 

بناً به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند,اشخاص واجد شرایط پست های فوق  ازتاریخ 1392/2/2الی 1392/2/15مدت ده یوم  رسمی فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر الی 4:00بعد از ظهر از ریاست  منابع بشری واقع سرک عمومی میدان هوایی کابل همجوار ستره محکمه اخذ و بعد از خانه پری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون های (0700251644)(0786369944) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد.

 نا گفته نباید گذاشت که تاریخ مصاحبه بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

توجه: همه اقشار مخصوصاً طبقه اناث با استعداد میتوانند در این پروسه رقابتی اشتراک فعال نمایند. هنگام مراجعه یک قطعه فوتو کاپی اسناد تحصیلی خویش را همراه داشته باشند.

نوت :- شرایط وتجارب ومهارت های لازم !

مقتضیات حداقل برای بست های طبق ماده هشتم قانون کارکنان خدمات ملکی .

1- مهارت های دیگر:) کورس های کوتاه مدت , آموزش های داخل  خدمت وغیره.

- بلدیت به لسانهای رسمی کشور.

- مهارت مسلکی ومدیریتی.

- استفاده از پروگرام های کمپیوتر ( وردواکسل)